Middleton Heights Elementary

Middleton District, Middleton, Idaho